strona główna e-mail <u>O nas</u>O nas DziałalnośćDziałalność PODARUJ 1/5 % naszej organizacjiPODARUJ 1/5 % naszej organizacji AktualnościAktualności KontaktKontakt

Nasze działy
KOMUNIKAT
Do pobrania
Sprawozdania
Uchwały Zarządu Stowarzyszenia
Uchwały Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia
 
Subskrypcja
Wpisz swój adres e-mail

 
Aktualności
Numer konta bankowego naszego Stowarzyszenia

› więcej wiadomości ‹


Kliknij

O nas

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Praszce

Adres:  46 – 320 Praszka  ul Fabryczna 1

Data wpisu w KRS:   21.10.2001 rok 

30. 12. 2004 – uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego

Nr KRS: 0000051793     Nr REGON:   532222071
NIP: 5761448314
 
Zarząd: 

Przewodnicząca - Monika Żurek
Skarbnik-  Bogumiła Jurczyńska

Członek- Sylwia Pyzalska

Komisja Rewizyjna :
Przewodnicząca : Agata Ladra
Członek: Agata Wojtal
Członek : Barbara Patyk


Naszym nadrzędnym celem jest dążenie do godnego, odpowiedzialnego, szczęśliwego życia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej


OTWIERANIE DRZWI DO ŚWIATA


Obszary - domeny strategiczne rozwoju Stowarzyszenia
  • Diagnoza sytuacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  • Infrastruktura - baza ( fundusze na rozwój)
  • Programy merytoryczne dla dzieci i młodzieży ( pomoc socjalna)

Działania:
- integrowanie dzieci  i młodzieży niepełnosprawnej z ich zdrowymi rówieśnikami
- zabezpieczenie równego dostępu do nauki
- organizacja czasu wolnego
- pomoc socjalna dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej
- wspomagania działań rehabilitacyjnych
•    Wartości
- troska o słabych i niezaradnych życiowo
- tolerancja dla inności fizycznej i umysłowej
- wrażliwość społeczna
- wspieranie nowych zachowań pro społecznych

•    Standardy zachowań
- współpraca z instytucjami oświatowymi, poradniami itp.
- współpraca z lokalnymi organizacjami sportowo – rehabilitacyjno – turystyczno –kulturowymi
- współpraca z innymi organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych
- promowanie działań na rzecz dzieci niepełnosprawnych w mediach
 ( radio, tv,  prasa lokalna )
- współpraca z organizacjami około biznesowymi.

Analiza i diagnoza stanu organizacji i otoczenia

1.    Inwentaryzacja dokumentów strategicznych
- strategia rozwoju Gminy Praszka ( budżet gminy – budżety zadaniowe, plan finansowy strategiczny – konkretne zadania)
- plan współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi
- statut stowarzyszenia
- strategia organizacji ( na 5 lat do przodu: wizja, misja, plan działań )

2.    Potencjalni partnerzy
- Urząd Miasta i Gminy ( pomoc finansowa, kadra, infrastruktura )
- Placówki kulturalno oświatowo – sportowe ( infrastruktura, zasoby ludzkie,  fundusze)
- PFRON, PCPR
- Wolontariusze
- Przedsiębiorcy ( finanse, rzeczowa pomoc, organizacja warsztatów)
- Organizacje pozarządowe ( współpraca merytoryczna, techniczna, finansowa)
- Ośrodek Pomocy Społecznej
- Parafia
- Media ( działania informujące, promujące )
- Autorytety lokalne,  ( artysta, polityk)

3.    Zestawienie dotychczasowych działań organizacji
- współpraca z gminą
- współpraca z organizacjami pozarządowymi
- współpraca z placówkami kulturalno – światowymi
- przedsiębiorcy
- imprezy dotychczas zorganizowane
  Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciół i Osób Niepełnosprawnych w Praszce 2006